ANNAS ROM GUIDE

Portico d'Ottavia - mere om anlæggets historie

Se nr. 136 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

LÆS KORT om Portico d'Ottavia --- SE FOTOS fra Portico d'Ottavia

Anlæggets navn på latin: Porticus Octaviae --- må IKKE forveksles med det nærliggende anlæg Porticus Octavia !!!

Hvad der idag er tilbage af Portico d'Ottavia stammer fra en radikal restaurering og ombygninger under Kejser Augustus (ca. år 27 før Kristus), men selve anlægget er langt ældre og stammer fra den firlængede søjlegang, som Quintus Caecilius Metellus Macedonicus omkring år 146-143 før Kristus havde ladet bygge rundt om det nyopførte Tempel for Jupiter Stator og det 40 år ældre Tempel for Juno Regina.

Her - i området Prata Flaminia, nord for den store væddeløbsbane Circus Flaminius - fungerede dette anlæg i omkring 120 år, inden Augustus gav ordre til en større ombygning, som allerede tog sin begyndelse før år 23 før Kristus, antagelig omkring år 27. Det er muligt, at det egentlig var Kejserens søstersøn, Marcellus, der som ædil påbegyndte arbejdet og at hans mor, Octavia, derpå lod det fuldføre i samråd med Augustus. Arkitekter på nybyggeriet skulle ifølge Plinius være 2 grækere: Saura og Batrachos fra Lacedaemon.

Med denne ombygning udvidedes området også mod nord således, at der blev skabt plads til tilbygning af en mødesal ("Curia Octaviae" også omtalt som "Schola Octaviae") i form af en stor halvcirkelformet exedra, samt til 1-2 biblioteksbygninger, som ikke kunne presses ind indenfor den nordlige søjlegang i det gamle anlæg. Biblioteket - forskerne har forskellige forslag til 1 eller 2 bygninger, men den/de lå under alle omstændigheder nord for Templerne og for Curia-bygningen. Det er sandsynligt, at der har været 2, da der var tale om 2 afdelinger - en for bøger på latin, en anden for bøger på græsk. Dette var en almindelig opdeling af et større bibliotek, som er set anvendt mange steder. Man har fundet gravindskrifter for kejserlige frigivne, der arbejdede i de forskellige afdelinger. Den første bibliotekar, der fik til opgave at oprette og organisere biblioteket, var en vis Cajus Melissus, som var en af Maecenas' frigivne. Dette bibliotek var blot det 3. offentlige bibliotek i Rom efter at Gajus Asinius Pollio havde oprettet Biblioteca Atrium Libertatis og Augustus biblioteket ved Apollon-Templet på Palatin.

Det nye område på omkring 119 x 132 meter opkaldte Augustus efter sin søster Octavia, så navnet blev Porticus Octaviae, på italiensk: Portico d'Ottavia. Nogle steder nævnes et dets areal skulle have været på 140 x 160 meter! Det strakte sig fra Via dei Funari og Piazza dei Capizucchi i nord til Via del Portico d'Ottavia i syd, fra øst for Via di Sant'Angelo in Pescheria til mod vest Via del Foro del Piscario og det sted, hvor nu Kirken Santa Maria in Campitelli rejser sig idag.

Søjlegangene på øst- og vestsiden var dobbelte, mens der kun var en enkelt buegang mod nord og syd. De stod på et lavt fundament af tufsten, som kan ses på østsiden. Mod vest var der mellem søjlerne nicher ud mod naboanlægget Porticus Philippus.

Også de gamle templer indenfor søjlegangene blev renoveret af Augustus og der sparedes ikke på beklædning med kostbart marmor og udsmykning med berømte statuer. Mange af disse havde iøvrigt stået i søjlegangene tidligere og blev - ligesom en del bygningsdele og -materialer - genbrugt i det nye anlæg. Blandt statuerne var mange i bronze, f.eks. den såkaldte "turma Alexandri" med 24 rytterstatuer, udført af Lysippos, samt en statue af Cornelia, Gracchi-brødrenes mor. Alle disse vides tidligere at have stået i Porticus Metelli og blev altså stillet op igen i Porticus Octaviae. Af andre kunstgenstande, som kilderne omtaler, kan nævnes en Venus-statue af Phidias og en Eros af Praxiteles ("Eros di Tespie").

Under Kejser Tiberius (år 14-37 efter Kristus) holdt Senatet en række møder udenfor bygrænsen (pomerium). Det anses for sandsynligt, at disse kan være blevet afholdt i Curia Octaviae. Tidligere holdtes sådanne møder i det særlige område "Senaculum" foran det nærliggende Bellona-Tempel.

I år 80 efter Kristus blev anlægget så skadet af en brand, at Kejser Domitian måtte lade det restaurere. Biblioteket nævnes her specielt som værende ødelagt. En anden brand i år 191 gjorde ligeledes så stor skade, at Kejser Septimius Severus måtte bekoste en renovering, som fandt sted omkring år 203. Det lader til, at komplekset samtidig fik et nyt kaldenavn: Porticus Severi, der omtales 2 gange i Historia Augusta.

I år 442 var det et jordskælv, der gjorde skade på komplekset. Her faldt 2 af indgangspartiets søjler sammen og i stedet byggede man den bue, som stadig kan ses i dag.

Omkring år 770 byggedes i området nord for indgangsbuen en kirke, der først viedes til San Paolo og kaldtes "San Paolo in summo circo", men senere skiftede navn til "Sant'Angelo in Pescheria". Ved siden af Kirken opstod i årene 900-1100 en større begravelsesplads, som man for nyligt har udgravet.

I 1100-tallet omtales søjlegangen Porticus Severianum, men efterhånden er den oprindelige funktion gået af minde og man taler om "Templum Severianum, ubi est Sanctus Angelus" : "Severianum-Templet, hvor Kirken Sant'Angelo ligger". I 1500-tallet troede man endog, at den gamle indgangsbygning var et Tempel for Guden Merkur.

I Middelalderen, hvor området var meget tæt bebygget med huse og tårne, kirker og klostre, indrettedes de endnu stående ruiner af indgangsbygningen til fiskemarked kaldet Forum Piscium eller Foro di Pescheria Vecchia og man idag stadig se en sten med indskriften "Capita piscium hos marmoreo schemate longitudine majorum usque ad primas pinnas inclusive conservatoribus danto" : "Fiskehoveder, der - inklusive finnerne - er længere end denne plade, skal afleveres til (Kommunens) Conservatori" (se foto fra info.roma). Markedet blev først flyttet herfra i 1885, hvor det rykkede ud på Piazza San Teodoro.

I løbet af Middelalderen havde en stor menighed af romerske jøder efterhånden slået sig ned i området mellem Portico d'Ottavia og floden. Denne bebyggelse, som benævntes Ghetto, blev efter paveligt dekret i 1555 omgivet af en mur med porte, der aflåstes hver aften. Selve Portico d'Ottavia var dog ikke del af det aflukkede område, men en af adgangsportene stod tæt herved.

I 1878 fritlagdes de dele af Portico d'Ottavia, som vi ser idag. En stor del er i tidens løb blevet repareret med genbrug af andre antikke bygningsdele, men det gennemgående udtryk er sådan som indgangspartiet stod efter renoveringen under Septimius Severus.


Plan over de antikke bygninger mellem nutidens gader og kirker
Plan over de antikke bygninger i nutidens gader

 

Antikke bygninger (med RØDT):
1 : Porticus Philippi
2 : Tempel for Herkules Musarum
3 : Porticus Octaviae / Portico d'Ottavia
4 : Tempel for Juno Regina
5 : Tempel for Jupiter Stator
6 : Curia Octaviae
7 : Tempel for Apollon Sosianus
8 : Tempel for Bellona
9 : Marcellus-Teatret

Nutidens kirker (med BLÅT):
A : S.Angelo in Pescheria
B : S.Ambrogio
C : S.Maria in Campitelli
D : S.Rita da Cascia

 

Se Planen i særskilt vindue!


RUNDT OM RESTERNE AF PORTICO D'OTTAVIA:

De markante ruiner, som idag ses ved Via del Portico d'Ottavia, overfor Marcellus-Teatret, stammer fra den sydlige hovedindgang, som var anbragt midt i denne søjlegang og bestod af et fremspringende parti med en tempelagtig facade af en række søjler under en bred overligger og et langt, trekantet gavlfelt. Antallet af søjler var 4 runde fritstående og kannellerede søjler, samt 2 flade hjørnesøjler, alle forsynet med korinthiske kapitæler. En lignende facade stod få meter inde og dannede overgangen til anlægget indenfor søjlegangene. Et indgangsparti af samme type formodes at have eksisteret i den nordlige søjlegang på det sted, der i dag ligger omtrent overfor Via dei Delfini.

Portico d'Ottavia  - cop.Leif Larsson...........Portico d'Ottavia  - cop.Leif Larsson
Portico d'Ottavia - fotos: cop. Leif Larsson

På bjælken over søjlerne ud mod det gamle Circus Flaminius (nutidens Via del Portico d'Ottavia) blev der ved restaureringen under Septimius Severus sat følgende tekst: "(Imp. Caes. 1 Septimiu)s Severus Pius Pertinax Aug. arabic. ad(iabenic. par)thic maximus - trib. potest XI imp. XI cos. III P.P. et - (imp. caes. m. aureliu)s Antoninus Pius Felix Aug. (trib. potest VI) cos. procos - incendio corruptam rest(ituerunt)". ( "Kejser Caesar Augustus Lucius Septimius Severus Pius Pertinax, Arabico Adiabenicus, Particus Maximus - i hans 11 gang som tribun, hilset 11 gang som imperator, konsul for 3. gang, fædrelandets fader - og Kejser Caesar Augustus Marcus Aurelius Antoninus Pius Felix - i hans 6 gang som tribun, konsul og prokonsul - har (sammen) restaureret (denne porticus), som var blevet skadet af en brand"). Der er her tale om kejserne Septimius Severus og Caracalla og året er 203 efter Kristus.

Portico d'Ottavia  - cop.Leif Larsson
Indskriftsfrisen på Portico d'Ottavia. - foto: cop. Leif Larsson

De 2 indgangsfacader er forbundet på hver side af en bue og en mur i teglsten, som tidligere var beklædt med marmorplader. Hele det rum, der opstod mellem de 2 facader og de 2 vægge med buer, var oprindeligt dækket af et fladt trætag:

Portico d'Ottavia  - cop.Leif Larsson..........Portico d'Ottavia  - cop.Leif Larsson
Portico d'Ottavia set fra højre side - og fra venstre. - fotos cop. Leif Larsson

Inde i indgangsrummet ligger adgangen til den i 770 byggede kirke, nu: Sant'Angelo in Pescheria (foto nedenfor til venstre). Til højre for murstensbuen, som erstattede 2 af de oprindelige søjler efter jordskælvet i år 442, kan man i det udgravede felt foran Kirken se nogle søjler af gråt granit og cipollino-marmor (se også foto ovenfor til venstre), som stammer fra søjlegangen til højre for det fremspringende indgangsparti. På murstensbuen ses skiltet om fiskestørrelser.

Portico d'Ottavia  - cop.Leif Larsson..........Portico d'Ottavia  - cop.Leif Larsson
Portico d'Ottavia set fra Via del Portico d'Ottavia - og den højre side af Portico'en set mod Apollon-Templets 3 resterende søjler
(til venstre Oratorio di Sant'Andrea dei Pescivendoli - til højre Casa dei Vallati) - fotos cop. Leif Larsson

Portico d'Ottavia  - cop.Leif Larsson......---........Oratorio di Sant'Andrea dei Pescivendoli  - cop.Leif Larsson
Indgangen til Kirken Sant'Angelo in Pescheria (foto til venstre) og Oratorio di Sant'Andrea dei Pescivendoli (foto til højre) - fotos cop. Leif Larsson

Hvis man drejer ned ad den smalle sidegyde til venstre for Portico d'Ottavia, følger man et stykke lidt fremme i Via di Sant'Angelo in Pescheria det gamle anlægs venstre søjlegang. Her indenfor stod Templet for Juno Regina og rester heraf findes i flere af kældrene til husene på gadens højre side. På muren over gadens nr.11 ses toppen af en søjle med kapitæl og overligger, som også stammer fra dette Tempel (se foto fra info.roma).

I parallelgaden til højre, Via della Tribuna di Campitelli, ses et lille stykke af en middelalderlig porticus med søjlestykker, som måske oprindeligt har været brugt i Porticus Octaviae.

Under Palazzo Patrizi, der ligger nord for Via dei Funari, er der fundet rester af en del af den nordvestlige søjegang.

Rester af den østlige søjlegang er udgravet under den senere bygning Albergo della Catena, som også gemmer dele af Apollon-Templet.

----- Se Alvaro de Alvariis' fotos på Flickr: Portico d'Ottavia --- og: S.Angelo in Pescheria -----

Litteratur om Portico d'Ottavia:
Carandini, Andrea: Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
- 1 : Testi e immagini. ----- Side 510, 520, 523.
- 2 : Tavole e indici. ---- Kort nr. 19 - Tavola 222, 223, 225
Coarelli, Filippo: Roma. (Guide archeologiche Laterza). Roma-Bari, Edizioni Laterza, 3.edizione, 2003.
- side 327-330.
di Mauro, Marco: Il tempio di Apollo Medico a Roma, croce degli archeologici. - i : BTA - Bollettino Telematico dell'Arte, 7 Giugno 2002, n. 301
http://www.bta.it/txt/a0/03/bta00301.html

Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione XI S.Angelo - 4. edizione riveduta e ampliata / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1984. ------- side 32 - 35.
Harder, Thomas og Hans Scheving: Rom. Gyldendals Bogklubber, 1990. - Ny udgave, Samleren, 2000.
- side 140.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 + 28 - NB NB: før de nyeste fund --- derfor er Circus Flaminius og Crypta Balbi byttet om !!!!!).
Lauter, H.: Porticus Metelli - Porticus Octaviae : Die baulichen Reste. - i Bollettino Comunale 87 (1980-1981), 37-46.
Lexicon topographicum Urbis Romae / a cura di Eva Margareta Steinby. Roma, Edizioni Quasar, 1996-1999.
- Volume Quarto : P-S. 1999. --- side 141-145, (fig. 52-54).
Lozzi Bonaventura, M. Antonietta: A piedi nella Roma Antica: Passeggiate entro le mura. (Guide Iter, A piedi... 2). Edizioni Iter, 1993.
- side 32-33.
Platner, Samuel Ball: A topographical dictionary of ancient Rome. Completed and revised by Thomas Ashby. Oxford University Press, cop. 1926.
- side 427.
Politikens visuelle guide - Rom. Politikens Forlag, 1994.
- side 151.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 317-318.
Romàntìca, 1: Cercando tra pietre e parole. Milano: Monadadori Electa, 2011.
- side 56-57.
RomArcheologica : guida alle antichità della città eterna. 1. itinerario - . Elio de Rosa editore, 1999- .
7. Itinerario: L'ansa sinistra del Tevere e l'isola Tiberina, Trastevere, il Vaticano. ---- side 24-27.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 306-309.
Zevi, Fausto: L'identificazione del Tempio di Marte "in Circo" e altre osservazioni. --- i: L'Italie préromaine et la Rome républicaine. Melanges Offerts à Jacques Heurgon. Rome : École Francise de Rome, 1976. - side 1047-1066. (Publications de l'École francaise de Rome, 27).
--- Internet: Persee: https://www-persee-fr.bibliopam-evry.univ-evry.fr/web/ouvrages/home/prescript/article/efr_0000-0000_1976_ant_27_1_1857
Info.roma.it: Portico di Ottavia. --- akvarel af Ettore Roesler Franz: Portico d'Ottavia med fiskemarked.
Romeartlover.it: Piazza di Pescaria.
Wikipedia (engelsk tekst): Porticus Octaviae.
Wikipedia (fransk tekst): Portique d'Octavie.
Wikipedia (italiensk tekst): Portico d'Ottavia.
Wikipedia (tysk tekst): Portikus der Octavia.

060608.it: Portico d'Ottavia.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.2.2015 og sidst opdateret d. 28.5.2017